Nestas - Meridiaan > Ons aanbod > Zorg en Begeleiding

Extra aandacht en Expertise

Net als op iedere school leren we onze leerlingen de noodzakelijke basisvakken zoals lezen, taal en rekenen. Maar stelt u zich eens voor dat ze alleen maar kennis aanleren maar niet weten hoe ze later moeten samenwerken, verantwoordelijkheid kunnen nemen of kunnen plannen.
Deze vaardigheden zijn over het algemeen niet aangeboren, maar zullen binnen het Daltononderwijs een belangrijke rol spelen binnen het dagelijkse onderwijs. Zodat zij hier later veel profijt van hebben. Naast de kernwaarden samenwerken, verantwoordelijkheid en zelfstandigheid staan ook de kernwaarden reflectie en effectiviteit centraal.

Al vanaf de kleutergroepen gaan we deze vaardigheden geleidelijk aan aanleren. In eerste instantie onder volledige begeleiding van de leerkracht, maar langzaamaan zal uw kind steeds zelfstandiger kunnen werken en zelf initiatieven kunnen nemen. De leerkracht kan zich dan richten op leerlingen die wat extra hulp nodig hebben.

In dit kader is het ook van belang om het Daltonsysteem nader uit te leggen. Daltonscholen zijn allemaal verschillend. Wat ze met elkaar gemeen hebben is de visie op hoe je kinderen helpt bij hun ontwikkeling tot verantwoordelijke burgers in een democratische samenleving. Daarin zijn vijf uitgangspunten belangrijk:

Verantwoordelijkheid
Zelfstandigheid
Samenwerking
Reflectie
Effectiviteit

Verantwoordelijkheid
Het uitgangspunt is het vertrouwen in eigen kracht van ieder kind. Maar vrijheid betekent niet dat alles zomaar kan en mag. Het is de taak van de leerkracht om iedere leerling de structuur te bieden om vrijheid (binnen grenzen) te leren hanteren.

Zelfstandigheid
Op De Meridiaan wordt veel zelfstandig gewerkt. De leerkracht coacht en begeleidt, het initiatief blijft zoveel mogelijk bij de leerling. Daarvoor is nodig dat leerlingen leren hoe je informatie opneemt, hoe je zaken op waarde kunt schatten en hoe je keuzes maakt.

Samenwerking
Omdat wij allen deel uitmaken van de samenleving is het van belang al op jonge leeftijd te leren samenwerken. Ook met mensen die je niet zelf kiest. Daarom wordt er veel aandacht besteed aan samenwerken en samenspelen. Aldoende leren leerlingen te luisteren naar elkaar en respect te hebben voor elkaar. We zorgen op De Bever voor een fijne, veilige sfeer. Er is veel aandacht voor gedragsregels en omgangsvormen die gerespecteerd moeten worden. Deze regels zijn zo geformuleerd dat zij positief gedrag stimuleren. Bij overtreding wordt over het waarom van de regel gepraat. Het begrijpen van de regel staat voorop, niet de regel zelf. Immers, een kind gaat niet alleen naar school om dingen te leren. Ze ontwikkelen er ook hun persoonlijkheid. Ze bouwen zelfvertrouwen op en verwerven zelfkennis. Ze leren met elkaar om te gaan, verdraagzaam te zijn en kennis op te doen van andere culturen en andere opvattingen. We stimuleren deze ontwikkeling door kringgesprekken, gezamenlijke vieringen en gerichte projecten.

Effectiviteit
Dalton is een maatregel om effectiever te werken. Helen Parkhurst (een Amerikaanse pedagoge die aan de wieg stond van het Dalton onderwijs) wilde met haar Dalton Plan het schoolse leren doelmatiger maken. Parkhurst gaf omwille van de verantwoordelijkheid kinderen een taak. Zij stelt dat wanneer de leerlingen deze in vrijheid kunnen plannen en uitvoeren, kinderen de verantwoordelijkheid ook zullen nemen en hier zorg voor zullen dragen. Dit zou effectiever onderwijs zijn dan de klassikale vorm. Parkhurst maakt in haar Daltonplan van kinderen als het ware kleine ondernemers, die verantwoordelijkheid leren dragen voor hun eigen schoolwerk, dat ze in vrijheid invoeren.

Op De Meridiaan hebben we dit vormgegeven door de leerlingen al vanaf groep 1 te laten werken met een weektaak. In de hogere groepen wordt deze uitgebreid en komen er steeds meer taken waarin de leerlingen de mogelijkheid krijgen deze zelf in te plannen.

Reflectie
“I would be the first to hear welcome criticism”. Reflecteren op wat je denkt, voelt, wilt en doet en vervolgens ook van die reflectie leren is daarbij essentieel. Door regelmatig met leerlingen te reflecteren, komen we in het daltononderwijs tot ons doel: de beste, meest prettige en effectieve leerweg voor ieder kind. Op De Meridiaan geven we dit vorm door bij de kleuters al te starten met reflecteren op gemaakte taakjes, door de leerjaren heen wordt dit uitgebreid naar reflectie op gemaakte taken, op de weektaak, op zichzelf. Daarnaast wordt er ook gesproken over het behalen van leerdoelen, wat kan de leerkracht doen om dit een volgende keer beter te laten verlopen? Op andere aspecten van het werken in een klas wordt ook gereflecteerd. Zo wordt geleidelijk de vaardigheid in het samenwerken en het zelfstandig werken opgebouwd. De kritische houding wordt hier als vanzelfsprekend beschouwd. Ook van de leerkrachten wordt bij ons op school reflectie op de onderwijspraktijk en op het professioneel handelen verwacht. Op schoolniveau vindt reflectie over de kwaliteit van ons Daltononderwijs voortdurend plaats.